مهر- مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران گفت: ما صادرات یک میلیون رأس دام مازاد را به وزارتخانه پیشنهاد کردیم که با ۵۰۰ هزار رأس آن موافقت شده است. فضل خرّم، ادامه دارد: عشایر با ۲۴۶ هزار خانوار و ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رأس حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد گوشت قرمز کشور را تأمین می‌کند. وی با بیان اینکه عشایر نیاز گوشت حدود ۱۶ نفر ایرانی را تأمین می‌کند افزود: عشایر با وجود خدمات گسترده‌ای که به کشور ارائه می‌دهد اما کمترین توقع و کمترین خدمات را از جامعه دریافت می‌کند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران، کاهش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن از علوفه مرتعی عشایر اثر سنگینی را نگران کننده خواند و گفت: این میزان کاهش علوفه اثر سنگینی بر زندگی جامعه عشایر گذاشته به طوری که نمی‌توانند در بازه زمانی مناسب دام را به بازار عرضه کنند.