انتشار شماره 85 فصلنامه 

موسیقی ماهور

صاحب‌امتیاز: مؤسسه فرهنگی هنری ماهور

مدیرمسئول: سیدمحمد موسوی

سردبیر: ساسان فاطمی

هیات تحریریه: سیدمحمد موسوی، بابک خضرائی، آرش محافظ، سعید کُردمافی.

در جدیدترین شماره فصلنامه موسیقی ماهور، 85، در بخش گزارش دومین مطلب نوشته مهدی فراهانی، به قدیمیترین ضبط صوتی موجود از دستگاه نوا میپردازد که عبارت است از یک استوانه فُنوگراف به تاریخ 1316 هجری قمری، متعلق به خانواده معیرالممالک، با اجرای آقاحسینقلی که در آن ‌هم تار نواخته و هم شعری از سعدی را به آواز خوانده‌شده. مؤلف، پس از معرفی فُنوگراف، به شرح و تحلیل محتوای آن میپردازد.

مطلب سوم بخش «گزارش» بازچاپ یادداشتی قدیمی، به تاریخ 1307 شمسی، است که در مجله ارمغان به چاپ رسیده بوده و مؤلف آن، موسیقیدانی بهنام آراکِلیان، با روشنبینیای که در زمان او نادر بوده است، دیدگاههای خود را درباره موسیقی ایرانی و مقایسه آن با موسیقی غربی آورده است. این مطلب، با همه کوتاهی، حاوی برخی نکات تاریخی جالب نیز هست که هیات تحریریه ماهور را به بازچاپ آن بیشتر ترغیب کرده است.  در همین بخش، بازچاپی از مصاحبه‌ای با مهرداد پهلبد، وزیر فرهنگ و هنر در دوره پهلوی دوم، که در مجموعه تاریخ شفاهی ایران به چاپ رسیده است منتشرشده است که هیات تحریریه ماهور بخشی از آن را که به موسیقی مربوط می‌شود آورده. بازچاپ این مصاحبه، که حاوی نکات جالبی درباره سیاست‌های فرهنگی آن زمان است و می‌تواند برای تاریخ‌نویسان بسیار مهم باشد، صرفاً برای مقاصد علمی صورت گرفته است.