معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: پاسداران دو فرزندی ۱۸ درصد، سه فرزندی ۲۰ درصد، چهار فرزندی ۵۰ درصد، پنج فرزندی ۸۰ درصد و شش فرزندی‌ها ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند. تعداد ازدواج پاسدار‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳۵ درصد رشد داشته است. تعداد فرزندان متولد شده پاسداران نیز ۲۴۰۰ نفر اضافه شده است. محمدرضا نقدی در همایش ملی جوانی جمعیت افزود: با ادامه روند فعلی جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ حدود ۳۱ میلیون نفر خواهد بود و ۲۰ درصد زوج‌های کشور نابارور هستند که دلیل اصلی آن بالا رفتن سن ازدواج است.