استاندار تهران با اشاره به اینکه مصرف ۴۸ درصدی آب در حوزه کشاورزی استان عدد بالایی است، گفت: برای کاهش هشت درصدی مصرف آب در این بخش، هدف گذاری و برنامه ریزی صورت بگیرد. به گزارش ایسنا، علیرضا فخاری اظهار کرد: کشت غرقابی برای کشاورزی منسوخ شده و باید با یک آمایش جدید در حوزه کشاورزی و شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه، زمین‌هایی با پایه کشت غرقابی را شناسایی و در صورت امکان آنها را به آبیاری زیر سطحی و قطره‌ای مجهز کنیم. فخاری با تأکید بر اینکه پرمصرف‌ها باید هزینه بیشتری برای آب بپردازند، گفت: باید نرخ بندی‌ها در حوزه مصرف آب متفاوت باشد تا عدالت به درستی اجرا شود.