دادستان تهران، از دستگیری چهار عضو باند کلاهبرداری از بیماران بستری خبر داد و گفت: آنها با معرفی خود به عنوان پزشک معالج بیمارستان، از خانواده‌ها مبالغی می‌گرفتند. به گزارش مهر، علی صالحی افزود: کااهبرداران به شیوه فریبکارانه با اخذ مبالغی از خانواده بیماران، وجوه نامشروع محصله از جرم را به طلا و ارز تبدیل می‌کردند. 

به گفته او تاکنون ۳ نفر از این افراد و از جمله سر دسته باند مذکور شناسایی و با صدور قرار تأمین کیفری متناسب بازداشت شده‌اند، ضمن اینکه یکی دیگر از متهمان پرونده نیز، متعاقب دستورات و نیابت قضائی صادره به یکی از شهرستان‌های شمالی بازداشت و به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران اعزام شده است.