مهدیار سعیدیان، پزشک: «گفتند: از «پدر طب موسوم به اسلامی» شکایت کنید؛ شکایت کردیم، گفتند: چون لباس روحانیت به تن دارد باید شکایت در «دادگاه ویژه روحانیت» مطرح شود. وکیل روحانی گرفتیم؛ دست آخر محکوم به ۳ سال حبس و ممنوعیت از دخالت در امور پزشکی و فعالیت در فضای مجازی شد. اگر شما دیدید حکمی اجرا شده، ما هم دیدیم!»