نتیجه یک پژوهش جدید بین‌المللی نشان می‌دهد در صورتی که «اقدام چشمگیری» اتخاذ نشود، ۴۶ درصد از جمعیت ایران تا سال ۲۰۳۵ با عارضه اضافه وزن و چاقی مواجه خواهند شد. بر اساس گزارشی که «فدراسیون بین‌المللی چاقی» روز پنج‌شنبه در سایت خود منتشر کرده، نرخ رشد چاقی در ایران در افراد بالغ بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ حدود ۲.۶ درصد و در کودکان بیش از دو برابر این میزان خواهد بود. سال ۲۰۲۰ کمتر از ۲۵ درصد مردان بالغ و کمتر از ۴۰ درصد زنان بالغ ایرانی اضافه وزن داشته‌اند، اما این رقم در سال ۲۰۳۵ به ترتیب بالای ۴۰ درصد و بالای ۵۰ درصد خواهد بود. نرخ اضافه وزن پسران و دختران ایرانی نیز تا ۱۲ سال آینده به ترتیب به ۳۵ درصد و ۲۵ درصد خواهد رسید.