اغتشاشات ناشی از کم‌رنگ شدن نقش خانواده‌ است

وزیر کشور گفت: برخی از مسایل اخیر ناشی از سبک غلط زندگی بود. کسانی که نقش خانواده در زندگی آنها کم رنگ شده بود و خود را مستقل محسوب می‌کردند، در این اغتشاشات دیده شدند.

احمد وحیدی در برنامه چالش‌های امنیتی، اجتماعی پیش‌رو، در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران عنوان کرد: از نظر من مساله اجتماعی برای وزارت کشور از سایر موضوعات اهمیت بیشتری دارد. جامعه برای ما مهم‌ترین مساله است و مسایل سیاسی و امنیتی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

وزیر کشور ادامه داد: نظریه ما درباره تحول اجتماعی باید به ساخت یک جامعه قوی و منسجم منجر شود و در این زمینه خانواده نقش اساسی دارد.