نایب رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران با اشاره به نیاز دارویی و کمبود آن در بخش‌های ویژه بیمارستانی، گفت: متاسفانه در کشور ما درصد بالایی از نیاز دارویی بخش‌های ویژه وجود ندارد و قسمتی هم که موجود است با کسری مواجه است. به گزارش انجمن مراقبت‌های ویژه ایران، محمدرضا هاشمیان افزود: متاسفانه ما هنوز سیستم نظام‌مند دقیقی در کشور برای بخش‌های ویژه بیمارستانی نداریم؛ حال آنکه قاعدتا جایی که می‌توان مرگ و میر را کاهش داد بخش‌های مراقبت‌های ویژه است.