رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با تغییر ویروس، زیاد شدن فاصله بین واکسیناسیون و کاهش ایمنی‌ ناشی از واکسیناسیون، احتمال می‌دهیم که اواخر پاییز مجددا شاهد خیزی از ویروس باشیم.

به گزارش ایسنا، علیرضا ناجی با بیان اینکه ویروس کرونا واقعا ضعیف نشده است، افزود: شرایطی که اکنون می‌بینیم یک قسمتش مربوط به ویروس است و عمده این نتیجه مربوط به بازتاب واکسیناسیون و گردش ویروس در بین مردم و در نتیجه ایمنی ناشی از عفونت طبیعی است. با این حال در همین اُمیکرون می‌بینیم که در افراد دارای ریسک و افرادی که واکسن تزریق نمی‌کنند یا سیستم ایمنی ضعیف داشته و یا موعد واکسیناسیون یادآورشان گذشته است، بیماری شدید ایجاد می‌کند.