مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه ۳۲۰ هزار و ۸۴۴ صندوق صدقات در استان تهران وجود دارد، گفت: مبلغ درآمدی صدقات در ۵ ماهه سال جاری ۲۳ میلیارد تومان بوده است. به گزارش ایسنا، سید ابوالفضل پرپنچی در نشستی خبری از ۷۱۴ مرکز نیکوکاری و تشکل‌های مردمی فعال خبر داد و افزد: درآمد این مراکز حدود ۶۲۸ میلیارد بوده است که به جامعه هدف (نیازمندان تحت پوشش خود و نیازمندان تحت پوشش امداد) خدمات ارائه کردند.