رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت: کرونا موجب خمودگی اجتماعی و افت تحصیلی دانشجویان شد. برای نمونه در درس ریاضیات مهندسی و انتگرال دانشگاه میانگین نمرات در دوران غیرحضوری بودن دانشگاه ۱۹ و ۲۰ بود بعد در امتحان حضوری معدل این درس ۶.۵ شد! به گزارش ایلنا، سیدحسن قدسی‌پور دیروز در مراسم افتتاحیه طرح یک هفته‌ای امید فردا (حامیم)، با اشاره به تبعات کرونا ادامه داد: در این مدت آمار دانشجویانی که از نظر روحی دچار مشکل شدند افزایش داشت و در زمان امتحان حضوری دستپاچه می‌شدند و کارهای عجیب می‌کردند و ما حتی با خانواده‌ها وارد مذاکره شدیم.