رئیس سازمان امور دانشجویان درباره دانشجویانی که پرونده‌های آنها در قوه قضاییه باز است، تاکید کرد: سازمان امور دانشجویان به بحث دانشجویان ستاره دار ورود نمی‌کند. با این حال به گزارش ایرنا، هاشم داداش‌پور با بیان اینکه این موضوع اولویت سازمان امور دانشجویان محسوب نمی‌شود، گفت: تاکنون از ۵۰ درصد دانشگاه‌ها بازدید کرده‌ام و تا به حال از دانشجویان بحثی درباره دانشجوی ستاره دار نشنیدم. وی گفت: به دنبال حل چالش‌های دانشجویان هستیم اما بین مطالبات دانشجویان، پاسخگو بودن نسبت به آنها و دانشجویی که سعی بر ایجاد التهاب در دانشگاه دارد، تفاوت قائل می‌شویم.