عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا گفت: فعلاً برای برداشتن ماسک زود است. بسیاری از کشورهایی که ماسک را برداشتند، مجدد توصیه به زدن ماسک می‌کنند.

به گزارش برنا، پیام طبرسی اظهار کرد: در تهران وضعیت شیوع بیماری روبه کاهش است و موارد سرپایی و بستری خوشبختانه افزایش نداشته است.