مدرسه روستای کرم بست در بخش بیلوار کرمانشاه به دلیل نشت بخاری نفتی در آتش سوخت.به گزارش رکنا، این بخاری نفتی دست‌کاری و به دلیل عدم آشنایی با نحوه روشن کردن آن آتش‌گرفته و سپس به کلاس درس سرایت کرده است.ازآنجاکه این مدرسه فقط 25 دانش‌آموز دارد و از شش کلاس درس آن دو کلاس فعال است و به دلیل نصب بخاری‌برقی دیواری نیازی به روشن کردن بخاری نفتی نبوده است، اما به دلیل عدم آگاهی دانش آموزان و معلمین از نحوه روشن کردن بخاری، این بخاری بعد از نشت نفت زیاد در آتش می‌سوزد.