عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش بالایی از داروهای وارداتی مانند انسولین با ارز دولتی وارد‌ می‌شوند اما به‌صورت قاچاق از کشور خارج‌ می‌شود.به گزارش فارس، محمود نجفی عرب بیان کرد: بعضی از داروهای وارداتی هم به‌طور کامل از ارز 4200 تومانی برخوردار هستند و این مسئله متناقض با حمایت از تولید داخلی است.او با تأکید بر اینکه ارز دارو باید بر اساس نرخ نیمایی محاسبه شود تا قیمت دارو واقعی شود، افزود: در صورت محاسبه قیمت دارو با ارز نیمایی، مابه‌التفاوت آن با ارز دولتی به انتهای زنجیره که شامل بیمه‌ها‌ می‌شود، منتقل‌ می‌گردد. در چنین شرایطی جلوی قاچاق معکوس دارو هم گرفته‌ می‌شود.