براساس نقشه جدید رنگ‌بندی کرونا که از سوی اپلیکیشن ماسک منتشر شده با عبور از خیز پنجم کرونا و افزایش واکسیناسیون، تمامی شهرستان‌ها از وضعیت قرمز خارج شدند.