تابلوی کوچه پنجشیر در یکی از فرعی‌های خیاباندکتر مصدق تهران نصب شد. این تصمیم بر اساس یکی از آخرین مصوبات کمیسیون نامگذاری‌های دوره پیشین شورای شهر تهران اجرایی شد. همچنین چند کوچه دیگر در خیابان دکتر محمد مصدق عنوان شهرهایی مثل غزنین، سمرقند، بخارا، خجند، قندهار و بامیان که در افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان قرار گرفته‌اند، را به خود گرفت. ولایت پنجشیر در هفته‌های گذشته صحنه نبردی سنگین میان نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان و نیروهای طالبان بود و بسیاری از ایرانیان نسبت به سرنوشت این شهر ابراز همدلی کردند.