مدیرکل امور مستمری‌های تأمین اجتماعی با بیان اینکه خبر کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدر متوفی صحیح نیست، گفت: سهم مستمری پرداختی فرزندان اناث از حقوق بازنشستگی پدر در قانون تأمین اجتماعی کاهش نیافته است. به گزارش اعتمادآنلاین، ناهید حیدری افزود: قانون‌گذار برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی به جهت مشخص شدن میزان مستمری مربوطه، سهام تعیین کرده است. بر این اساس همسر بیمه‌شده متوفی ۵۰ درصد و هریک از فرزندان واجد شرایط (اعم از دختر و پسر) از ۲۵ درصد مزایای مستمری مربوطه برخوردار می‌شوند.