رئیـــس‌کــــل دادگستری استان تهران گفت: لازم است استفاده از پابند‌های الکترونیک افزایش پیدا کند و استفاده از سایر تأسیسات حقوقی موردتوجه قرار گیرد. به گزارش فارس، محمدجواد حشمتی مهذب بیان کرد: زمانی که زندانی محبوس می‌شود باید کار فرهنگی با ابعاد مؤثر صورت گیرد تا این‌همه زندانی را در زندان نگه نداریم. به گفته وی، بیشترین زندانیان را در استان تهران داریم.