در پی تغییر ساعت کار ادارات؛ از ساعت ۷ تا ۱۳، ساعت اجرای طرح ترافیک نیز تغییر کرد. به گزارش ایلنا، مناف هاشمی، معاون شهردار تهران گفت: جهت تسهیل در تردد شهروندان آغاز اجرای طرح ترافیک از شنبه ۸ و ۳۰ دقیقه است و از ساعت ۱۳ خروج خودروها از طرح رایگان و آزاد خواهد بود.  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه گفت: تردد خودروی ساکنان محدوده طرح ترافیک برای ورود به محدوده طرح از ساعت ۱۳ آزاد خواهد بود و تردد آن‌ها جهت بازگشت رایگان است.