رئیس پلیس پایتخت گفت: گشت امنیت اخلاقی با قاطعیت و جدیت کارش را انجام می‌دهد. به گزارش فارس، سردار حسین رحیمی اظهار کرد: مسائل اخلاقی جامعه موضوعی نیست که مثلاً بگوییم طی مقطعی تعطیل‌بردار است؛  چراکه پلیس کارش را انجام می‌دهد و کسانی‌ هم که در این کشور و مملکت زندگی می‌کنند باید به قوانین و مقررات جاری حاکم احترام بگذارند.