بر اساس گزارش روزانه وزارت بهداشت تاکنون ۱۶ مرحله واکسن از روسیه، چین، کره و هند به میزان بیش از پنج میلیون و ۸۴۷ هزار دوز، واردکشور شده که دیروز، نهمین محموله آن از روسیه وارد شد.  این در حالی است که بنا به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وقفه دو هفته‌ای در واردات واکسن، روند واکسیناسیون را کند کرد.