رئیس مرکز اطلاع‌‌رسانی وزارت بهداشت گفت: غربالگری با همکاری پزشکان متخصص و همکاری داوطلبانه والدین برای پیشگیری از تولد کودکان معلول سیاست وزارتخانه است و ادامه می‌یابد.  به گفته کیانوش جهانپور، هر دو سیاست غربالگری بیماری‌های ژنتیک و افزایش فرزندآوری در وزارت بهداشت دنبال می‌شود. هیچ ضدیتی بین این دو سیاست نیست. جهانپور معتقد است که حذف این حمایت به معنای محرومیت از این خدمات برای افرادی است که توانایی مالی کمتری دارند و این برای نظام بهداشت و درمان جمهوری اسلامی پسندیده نیست.