مدیرعامل مجموعه تفریحی گردشگری دریاچه شهدای خلیج‌فارس (چیتگر) گفت: تمساحی در دریاچه چیتگر وجود نداشته است.  به گزارش همشهری، فریدون رضوی‌کیا گفت: امروز به‌طور کامل مشخص شد که تمساحی در دریاچه چیتگر وجود نداشته و موجود دیده‌شده یک‌اردک ماهی بوده است. رضوی‌کیا در ادامه اظهار کرد: جای پنجه‌های اطراف دریاچه هم مربوط به چند سگ بوده است؛ بنابراین تحقیقات برای یافتن ردی از تمساح در این دریاچه پایان‌یافته است. بازنگری در آبزیان دریاچه صورت می‌گیرد و ماهی و موجودات خطرناک و مضر برای اکولوژی دریاچه هم منتقل می‌شوند.