مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: کارگروهی برای نقل و انتقال مهد‌های کودک به آموزش و پرورش بین سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است. به گفته او فرآیند واگذاری مهد‌های کودک از سازمان بهزیستی به وزارت آموزش و پرورش به تدریج اتفاق می‌افتد.