دبیر انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران گفت: میزان کم‌تحرکی و ورزش نکردن ایرانیان بعد از شروع اپیدمی کرونا در ایران ۲۰ درصد بیشتر شده است. محمدحسین پورغریب، با بیان اینکه در دنیا ۲۰ تا ۳۰ درصد مردم ورزش نمی‌کنند گفت: در ایران قبل از کرونا ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم ورزش نمی‌کردند و بعد از کرونا این میزان ۲۰ درصد هم بیشتر شده و اکنون بیش از ۷۵ درصد مردم هیچگونه فعالیت ورزشی ندارند. یعنی از هر چهار ایرانی سه نفر ورزش نمی‌کنند.