وزیر آموزش و پرورش درباره استفاده از پیام‌رسان‌های غیر از شاد گفت: برای تمام مدارس استفاده از شاد، تعیین شده و اجازه ندارند از دیگر پیام رسان‌های خارجی استفاده کنند.  محسن حاجی میرزایی، افزود: شاد امکانات و ظرفیت‌های خوبی دارد و تنوع خدمات آن در هیچ‌یک از سرویس‌های خدمت‌رسان آموزشی وجود ندارد.