عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر از مشارکت مردم برای شناسایی و معرفی درختان شاخص محلات خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد مسجد جامعی بابیان اینکه امسال به مناسبت روز تهران شاهد افزایش مشارکت مردم برای معرفی درختان شاخص محلات هستیم، افزود: امروز ۶۰درخت شاخص در محلات شناسایی شدند که  قرار است شورایاران امروز تابلوهای درختان را تحویل گرفته و کنار درختان نصب کنند.