رئیس جامعه هتلداران ا استان مازندران از به فروش گذاشته شدن و تغییر کاربری حدود ۲۰ درصد هتل‌های مازنداران خبر داده است. جمشید سلطان مرادی، با اشاره به «وضعیت وخیم» هتل‌های این استان گفته که با آن‌که حجم سفرها به مازندران زیاد است، اما هتل‌ها مسافر ندارند و فقط یک درصد ظرفیت اقامت در هتل‌های استان پر شده است او گفت که موجی از تعدیل نیرو در هتل‌های مازندران راه افتاده است و ۲۰ درصد هتل‌ها برای فروش اقدام کرده‌اند. در مازندران بیشتر از ۳۰۰ هتل وجود دارد که حدود ۷۰ هتل یا برای فروش گذاشته شده‌اند یا دنبال تغییر کاربری هستند.