اعضای شورای شهر تهران خیابان سازمان آب در محدوده صادقیه را به مهندس مهدی بازرگان تغییر نام دادند. به گزارش ایلنا، محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرعی نام‌گذاری صورت‌جلسه چهلمین جلسه رسمی دور پنجم  را قرائت کرد. بر مبنای آن پیشنهاد شد تا خیابان «سازمان آب» به نام پیشنهادی مهندس مهدی بازرگان تغییر کند که با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.