اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به ایلنا گفت: ما معتقد نیستیم که هر کسی اعلام کند چهره است، مردم به او کمک کنند. در سیل اخیر نیز با دستگاه قضایی هماهنگ کردیم تا هر کسی می‌خواهد کمک جمع‌آوری کند، حتما باید مجوزهای لازم را داشته باشد.