محسن پورسیدآقایی- معاون ترافیک شهرداری تهران

یکی از محورهایی که شهردار تهران تعیین کرده انسان محور بودن شهر تهران است و از جمله جلوه‌های انسان محوری در شهر، تشویق مردم به پیاده‌روی در خیابان‌هاست.

قطعا یکی از محورهای جدی کار شهرداری تهران، انسان محور شدن بیشتر حمل و نقل است. برنامه‌های مختلفی را در این موضوع دنبال می‌کنیم. از جمله این موضوع‌ها ایجاد خیابان کامل در شهر است. خیابان کامل یعنی هم پیاده‌رو به حد عریض و کافی وجود دارد که مردم بتوانند به صورت آزادانه و راحت پیاده‌روی کنند، هم حمل و نقل عمومی در این خیابان سهم دارد و هم دوچرخه سواری در آن جریان می‌یابد. همچنین خودرو سواری هم در آن تردد دارد. در خیابان کامل ما به سمتی پیش می‌رویم که خیابان متعلق به همه شکل‌های حمل و نقل باشد. نه فقط خیابان به خودرو شخصی تعلق داشته باشد. خیابان یک فضای عمومی در شهر است و همان اندازه که خودروسوار حق دارد از این فضای عمومی و عرصه شهری استفاده کند، به همان اندازه هم حمل و نقل عمومی شهر سهم دارد و دوچرخه و عابر پیاده هم باید دارای سهم باشد.

تاکنون ما چنین خیابانی در تهران نداشته‌ایم. در برنامه پنج ساله سوم شهری مصوب شده است شهرداری مکلف است هر سال در هر منطقه شهری، یک خیابان را بازآفرینی به شکل خیابان کامل کند. اولین خیابان کامل در تهران در منطقه ۲۰ (شهر ری) در حال انجام است و پیاده‌روها در حال تعریض است. دوچرخه در خط کنار پیاده‌رو قرار می‌گیرد و سواره‌روها هم در خیابان حمل و نقل عمومی و خصوصی را بر عهده دارند.

مطالعات در مناطق دیگر شهر تهران و خیابان‌ها در حال انجام است. همچنین خیابان‌های مطهری و بهشتی را در دست مطالعه داریم تا این کار در خیابان‌های مرکزی شهر هم انجام شود و شکل‌های سواره راه و تردد با دوچرخه در این خیابان‌ها آغاز شود. در مجموع با اقدامات و مطالعات صورت گرفته می‌توان گفت در منطقه ۶ ما به سمت توسعه پیاده محوری خواهیم رفت.