رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر گفت: حق شهروندان تهرانی است که از جزئیات نحوه اداره شهر به‌ویژه در حوزه مالی مطلع شوند؛ از همین‌رو است که گزارش تلفیق بودجه سال 93 توسط حسابرس شهرداری در دو جلسه در صحن شورا مطرح شد. سید حسن رسولی در رابطه با گزارش ارائه شده از سوی شهرداری درباره تلفیق بودجه سال 93 به ایلنا گفت: در ادوار گذشته گزارش‌های تلفیق بودجه سالیانه در جلسات غیرعلنی مطرح می‌‌شد، اما با توجه به راهبرد شفاف‌سازی در شورای پنجم اینگونه امور در جلسات علنی و با حضور خبرنگاران مطرح می‌شود. او افزود: حق شهروندان تهرانی است که از جزئیات نحوه اداره شهر به ویژه در حوزه مالی مطلع شوند. در نتیجه گزارش تلفیق بودجه سال 93 توسط حسابرس شهرداری در دو جلسه در صحن شورا مطرح شد. رسولی با اشاره به اینکه محتوای بندهای این گزارش به دو بند قابل تفکیک است، تصریح کرد: برخی بندهای این گزارش مهم است و شامل تعهدات و حقوق مالی نسبتا مالی بالایی است که در سال مالی 93 توسط متولیان وقت برای شهر و شهرداری تهران ایجاد شده است. بخش دیگر، بندهایی با اهمیت کمتر است.