رئیس سازمان صداوسیما در پاسخ به سوالی درباره نتایج نظرسنجی‌ها برنامه‌های تلویزیون و افت مخاطب گفت: نظرسنجی‌ها براساس شاخص‌های متنوع و قابل تفسیر انجام می‌شود، اتکای صرف به نتایج نظرسنجی‌ها در هیچ جای دنیا کار علمی نیست. باید به مجموعه شاخص‌ها، زمنیه‌ها و عوامل تاثیرگذار توجه کرد. به گزارش ایرنا، پیمان جبلی با حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران اظهار کرد: آمار خامی که وجود دارد باید فراوری و با شاخص‌های مختلف سنجیده شود. ما از هر گونه کمک منصفانه و دلسوزانه رسانه به جامعه و مردم از جمله رسانه ملی استقبال می‌کنیم.