مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت آنچه نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نامیده شد و پیش از این در کمیته سوم تصویب شده بود را تصویب کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام برخی کشور‌های غربی در طرح و تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موضوع حقوق بشر را مصداق روشن استاندارد دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اهداف نامشروع سیاسی دانست و آن را به شدت محکوم کرد.