دبیر شورای نگهبان با اشاره به اعتراضاتی که در روز‌های گذشته در سراسر جهان در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی صورت گرفت، گفت: این اعتراضات نشان‌دهنده گسترش نگاه جهانی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش ایسنا، آیت‌الله احمد جنتی، در ابتدای جلسه‌ی دیروز این شورا، تأکید کرد: ابعاد مختلف قانون اساسی باید توسط رسانه‌ها و نهاد‌های آموزشی به جامعه معرفی شود تا اجرای صحیح این قانون به مطالبه عمومی 

تبدیل شود.