عضو مجمع روحانیون و رئیس پژوهشکده امام خمینی معتقد است: حجاب مثل خودِ مساله دین امری انتخابی است. وقتی خودِ دین اجباری نیست و خداوند بزرگ «لا اکراه الدین» را صریحا مطرح کرده است، یعنی اصل دین اجبار نمی‌پذیرد، چرا فرعی از فروع دین را می‌خواهیم اجباری کنیم؟ محمد مقدم در گفت‌وگو با رویداد، تصریح کرد:‌‌ هر موضوعی حتی قانون هم باشد، باید با نظر و عقیده جامعه هماهنگی  داشته باشد وعدم پذیرش عمومی در سطح جامعه به عنوان مناقشه‌ای جدی جامعه را با بحران مواجهه خواهد کرد.