ایرانیان خارج از کشور حتی با داشتن پرونده قضایی به کشور بازگردند

معاون اول قوه قضائیه از ایرانیان خارج از کشور «حتی با داشتن پرونده قضایی» برای بازگشت به ایران دعوت کرد و گفت ایرانیان در خارج ترسی از بازگشت به کشور نداشته» باشند.

محمد مصدق در مراسم هفته قوه قضائیه با اشاره به اقدامات جدید این قوه، از لزوم حمایت از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران و جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج کشور سخن گفت.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت ایرانیان خارج از کشور به «برخی از ایرانیانی که هیچ مشکلی ندارند اما از آمدن به کشور ترس دارند»، تضمین داده که بدون مشکل می‌توانند به کشور باز گردند.

او گفت در فرودگاه نیز هیچ اتفاقی برای آنها نخواهد افتاد: «در فرودگاه بازداشت نمی‌شوند، حتی در صورت داشتن پرونده قضایی، بعدا به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.» او همچنین تاکید کرد که به ایرانیان ساکن خارج از کشور در صورت داشتن پرونده قضایی کمک خواهد شد.