فعال سیاسی و افشاگر خرید سیسمونی خانواده قالیباف از ترکیه در رشته توئیتی نوشت: سه سال پیش یک سرباز در دادگستری بابل سیلی خورد. بنده کماکان بعد ۳ سال درگیر انتشار ماجرای آن واقعه‌ام و امروز هم در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری ۲ برای دفاع حاضر شدم.

وحید اشتری، ادامه داد:‌آری اینچنین است برادر!‬ جرم ما سنگین‌تر از روایت یک سیلی آن هم ته بابل است. ما خواستیم صدای هزاران سیلی روزانه را به گوش فلک برسانیم؛ و رساندیم!

وی در پی‌نوشت توضیح داده:  بابت پرونده مرتبط با سیلی خوردن سرباز بابلی ۹۱ روز حبس قطعی بریده شده بود. حالا با تجویز اعاده دادرسی در دیوان مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده و مجددا باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.