مردم تاثیر آسیب‌های اجتماعی را در زندگی خود شدید ارزیابی می‌کنند

مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج افکارسنجی درباره نگرش مردم به آسیب‌های اجتماعی در کشور را منتشر کرد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر افکارسنجی ملت در گزارشی با عنوان «افکارسنجی درباره نگرش مردم به آسیب‌های اجتماعی در کشور»، یکی از پرسش‌های اساسی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی را این سوال دانسته که نظام حکمرانی در چه آسیب‌هایی و تا چه میزان باید

مداخله کند؟

در این گزارش تصریح شده که فارغ از کشمکش موجود بین صاحب‌نظران و مسئولان، به‌نظر می‌رسد نگاه و انتظار جامعه به این مسأله می‌تواند سیاستگذاران را در یافتن چشم‌انداز روشن‌تر یاری برساند. در این راستا به‌منظور شناخت ادراک جامعه از آسیب‌های اجتماعی، نگرش به نهادهای موثر در کاهش آسیب‌ها و چگونگی مداخله دولت در آنها، یک نظرسنجی در سطح ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی انجام شده که در ادامه مهم‌ترین یافته‌های آن گزارش شده است.

داده‌های این گزارش در اسفند ماه سال 1400 گردآوری شده است. جامعه آماری پیمایش، همه افراد 18 سال و بالاتر در مراکز استان‌های کشور بوده‌اند. در این پیمایش تعداد 1000 پرسشنامه به‌صورت تلفنی و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده متناسب با جمعیت گردآوری شده است.

یافته‌های این افکارسنجی نشان می‎دهد که در موضوع طلاق 77.8درصد مردم معتقدند خانواده‌ها به میزان «زیاد» یا «خیلی زیاد» درگیر مسأله طلاق هستند. ضمن آنکه نهادهای مؤثر در جلوگیری از طلاق از نظر مردم به‌ترتیب شامل خانواده و خویشاوندان (62.2درصد)، دولت (26.6درصد) و سازمان‌های مردم‌نهاد (6.4درصد) هستند.

در یافته دیگر افکارسنجی درباره طلاق، 36.9درصد از مردم اقدام مناسب دولت برای زوج‌های در حال طلاق را ارائه مشاوره اجباری حین طلاق می‌دانند. ضمن آنکه 25.9درصد نیز معتقدند مشاوره اختیاری حین طلاق، اقدام مناسب‌تری است. همچنین 18.9درصد معتقدند دولت باید فرایند طلاق را سخت و طولانی کند و از نظر 9.9درصد از مردم، دولت اصلاً نباید در این موضوع مداخله کند.

یافته‌های افکارسنجی ملت درباره کودکان کار نیز نشان می‌دهد که 70.2درصد از مردم معتقدند پدیده کودکان کار به میزان «زیاد» یا «خیلی زیاد» رواج دارد.

همچنین نهادهای مؤثر در کاهش آسیب کودکان کار از نظر مردم به‌ترتیب شامل دولت (58.8درصد)، سازمان‌های مردم‌نهاد (22.5درصد) و خانواده (14.9درصد) هستند. 52.4درصد از مردم اقدام مناسب دولت در سامان‌دهی کودکان کار را حمایت از سرپرستان این کودکان می‌دانند و 31.5درصد از مردم معتقدند دولت باید به‌صورت مستقیم مداخله کند. همچنین 12درصد معتقدند دولت باید از سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت کند. همچنین از نظر 1.9درصد نیز دولت اصلاً نباید در این موضوع مداخله کند.

یافته‌های این گزارش در خصوص اعتیاد نیز نشان می‌دهد که 68.2درصد از مردم معتقدند خانواده‌ها به میزان «زیاد» یا «خیلی زیاد» درگیر مسأله اعتیاد هستند. همچنین نهادهای مؤثر در کاهش آسیب اعتیاد از نظر مردم به‌ترتیب شامل خانواده (55.2درصد)، دولت (25.1درصد) و سازمان‌های مردم‌نهاد (15.8درصد) هستند. ضمن آنکه 48.6درصد از مردم اقدام مناسب دولت در سامان‌دهی به وضعیت معتادان را مداخله مستقیم می‌دانند و 40.7درصد معتقدند دولت باید از سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با اعتیاد حمایت کند. از نظر 4.9درصد نیز دولت اصلاً نباید در این موضوع مداخله کند.

نتایج این پیمایش در خصوص حاشیه‌نشینی نیز بیانگر آن است که 58.6 درصد از مردم معتقدند پدیده حاشیه‌نشینی به میزان «زیاد» یا «خیلی زیاد» رواج دارد. نهادهای مؤثر در کاهش آسیب حاشیه‌نشینی از نظر مردم به‌ترتیب شامل دولت (75.6درصد) و سازمان‌های مردم‌نهاد (17.5درصد) هستند.

همچنین 56درصد از مردم اقدام مناسب دولت برای سامان‌دهی به وضعیت حاشیه‌نشینی را تأمین زیرساخت مناسب توسط دولت می‌دانند و 31.2درصد از مردم معتقدند دولت باید خانواده‌ها را به لحاظ معیشتی مورد حمایت قرار دهد. همچنین 5.5درصد معتقدند دولت باید از سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت کند. از نظر 1.5درصد نیز دولت اصلاً نباید در این موضوع مداخله کند.