وزیرامورخارجه کشورمان گفت: اروپایی‌ها وضعیت خودشان و آسیب‌پذیری‌هایشان را در این ارتباط کاملاً می‌دانند بعد از اینکه در پارلمان اروپا تصمیم غیرالزام‌آور قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی، گرفته شد، شورای وزیران اتحادیه اروپا بحث‌های زیادی کرده و به این جمع‌بندی رسیدند که نمی‌توانند با آتش بازی کنند. به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در دیدار با ۴ نماینده تحریم شده مجلس افزود: آنها سناریوی دومی را پیگیری کردند و آن این است که تعدادی از جمله شما چهار بزرگوار را در لیست تحریمی خودشان قرار دادند.