احمد مازنی نماینده سابق مجلس معتقد است که در جامعه امروز، حزب گریزی رواج یافته و سیاستمداران تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارند؛ چنانکه افتخار خود می دانند که عضو هیچ حزبی نباشند.

او در گفتگو با ایسنا گفت: متأسفانه نقش احزاب درحاکمیت کمرنگ است،  بخشی از عوامل پویایی جریان‌های سیاسی هم به خود آنها مربوط است، درحال حاضر بیش از 110 حزب سیاسی در کشور وجود دارند که دامنه جغرافیای بعضی از  آنها محدود به استان بوده، اما اکثر آنها ملی و سراسری هستند.