به گزارش جماران، سید محمد خاتمی در پیامی به سومین کنگره مجمع ایثارگران با بیان این جمله که «در موقعیت کنونی، خود را در کنار مردم مقاومی که در برابر تجاوز و توسعه طلبی ایستاده‌اند، ببینند.»، گفت: آنچه در اوکراین می‌گذرد؛ فارغ از علل و اسباب پدیدآمدن این وضع ناگوار، تجاوز یک قدرت بیگانه به یک سرزمین آزاد و سرکوب کردن ملتی است که به خصوص در این روزها نشان داد که می‌خواهد آزاد و غیروابسته زندگی کند.