صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران در توئیتی کنایه‌آمیز از شرایط فعلی کشور انتقاد کرد. او نوشت: «یادش به خیر! قدر دوران انتخابات با آتراکسیون‌های جذاب مناظره‌ها را ندانستیم. نه کمبود آب داشتیم، نه قطعی برق، نه کسی برای واکسن کرونا به ارمنستان می‌رفت و نه نظام برای کاربران فضای مجازی خط و نشان می‌کشید. تازه زنان، اهل سنت و کردها هم تاج سر بودند. تنها یک مشکل داشتیم به نام دولت روحانی.»