محمدحسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره دو ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به همشهری گفت: ایراداتی که هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح گرفته است، نخست بحث سنی است. نظر مجمع این است که باید شرایط سنی برداشته شود، یعنی حداقل و حداکثر ۴۰ تا ۷۵ سال باید برداشته شود و این در حالی است که خود شورای نگهبان آن را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است. ایراد دوم تعریف رجل سیاسی است مبنی بر اینکه بحث رجل سیاسی نباید در قوانین عادی بیاید.