اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در نشست مشترک این حزب و حزب کمونیست چین، گفت: با قیام ملت بزرگ چین و صدمین سال تاسیس حزب کمونیست چین ما در ایران خرسند شدیم که ملت چین راه جدیدی را در استقلال سیاسی و حرکت به طرف شکوفایی گوناگون اتخاذ کرده است. وی با اشاره به همکاری 16 ساله حزب موتلفه اسلامی ایران و حزب کمونیست خلق چین، گفت: همکاری مشترک دو حزب روز به روز در حال رشد به افزایش بوده و امیدواریم که در این برنامه جدید به یک شکوفایی بسیار ارزشمند برسیم.