معاون اول رئیس‌جمهور از تعدد مراکز قانونگذاری در ایران و خارج شدن انحصار آن از مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد. اسحاق جهانگیری گفت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است؛ اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.