احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: برای تحقق شفافیت به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت شبکه‌‌های اجتماعی بحث پخش جلسات کمیسیون‌ها را دنبال کنیم که در این زمینه پیش‌تر بنده برای مثال گفته بودم می‌توان از اینستاگرام استفاده کرد که البته این موضوع برای مثال بیان شد وگرنه ما به دنبال انجام این اقدام در شبکه‌های اجتماعی داخلی هستیم و البته از سوی دیگر بحث راه‌اندازی «مجلس تی وی» را دنبال می‌کنیم. وی تاکید کرد که شفافیت باعث تقویت اقدامات مجلس می‌شود، به همین دلیل از سوی ما دنبال می‌شود.