هیأت دولت در جلسه دیروز خود، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با موضوع تسویه خالص بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آنها طبق قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای را به تصویب رساند. همچنین آیین‌نامه بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع اختصاص عوارض دریافتی از مشترکان گاز مصرفی برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرایشی مدارس، از دیگر مصوبات جلسه دیروز هیأت وزیران بود.